Dàodé jīng

Lǎozi Dàodé jīng

(ànyǔ īnyīn)

ī zhāng

Dà, ě dà, fēicháng dà; íng, ě íng, fēicháng íng. Wúíng, tiāndì shǐ; ǒumíng, wànwù ǔ. Cháng wú, ù guān qí mià; cháng ǒ, ù guān qí jiǎ. ǐ liǎng zhě óng chū ér ì íng, óng wèi zhī xuán, xuánzhīòuxuán, zhòng mià zhī én.

Èr zhāng

Tiānxià jiē zhīěi zhī wèi ěi, sī è ǐ; jiē zhī shànzhī wéi shàn, sī ùshàn ǐ. Gù ǒ wū xiāngshēng, nán ì xiāng chéng, chángduǎn xiāngxíng, gā xià xiāng qīng, īnshēng xiāng é, qiánhò xiāng suí. Shì ǐ shèngrén chù wúwéi zhī shì, íng ù án zhī jià. Wànwù zuò ér ùí, shēng ér ù ǒ, wéi ér ù shì, chénggōng ù jū. Fu wéi ù jū, shì ǐ ù qù.

Sānzhāng

ù shàng xián, shǐ ín ùzhēng; ù guì nándé zhī huò, shǐ ín ù dà; ùjiàn ě ù, shǐ īn ù luàn. Shèngrén zhì: ū qí īn, shí qí fù, ruò qí zhì, qiáng qí gǔ. Cháng shǐ ín wúzhī wú ù, shǐ zhì zhě ù gǎn wéi, zé wú ùzhì.

Sì zhāng

Dà chōng, ér òng zhī jiǔ ù íng. Shēn hu! Wànwù zōng. Cuò qí ruì, jiě qí fèn, é qí guāng, óng qí chén. Zhànchángcún. Wú ùzhī shuí zi? Xiàng dì zhī xiān.

Wǔ zhāng

Tiāndì ùrén, ǐ wànwù wèi chú gǒ; shèngrén ùrén, ǐ ǎixìng wèi chú gǒ. Tiāndì zhī jiān, qí ó tuó yuè. ū ér ùqū, dòng ér ú chū. Duō án shù qióng, ùrú shǒ zhōng.

Liù zhāng

Gǔ shén ùsǐ, shì wèi xuán ìn. Xuán ìn én, tiāndì gēn. Miánmián ruò ún, òng zhī ù qín.

Qī zhāng

Tiānchángdìjiǔ. Tiāndì suǒǐ néng chángjiǔ zhě, ǐ qí ù zìshēng, gù néng chángjiǔ. Shì ǐ shèngrén ò qí shēn ér shēn xiān, wài qí shēn ér shēn ún. ǐ qí wúsī, gù néngchéng qí sī.

ā zhāng

Shàngshànruòshuǐ. Shuǐ shànlì wànwù, ò ùzhēng. Chù zhòngrén zhī suǒ è, gù jī ú dà. Jū shàn de, īn shàn yuān, ǔ shànrén, án shànxìn, zhèng shànzhì, shì shàn néng, dòng shàn shí. Fu wéi ùzhēng, gù wú ó.

Jiǔ zhāng

Chí ér íng zhī, ù ruò qí ǐ. Chuāi ér ruì zhī, ùě cháng ǎ. Jīnyù ǎntáng, ò zhī néng shǒ. Fùguì ér jiā, zì í qí jiù. Gōng chéng, íng suì, shēn tuì, tiān zhī dà.

Shí zhāng

Zài íng ò à ī, néng wú lí? Zhuān qì zhì ró, néng īng’ér? Díchú xuán lǎn, néng wú ī? Àirén zhìguó, néng wúwéi? Tiānmén āi é, néng wéi í? íngbái sì dá, néng wúzhī? Shēng zhī chù zhī, shēng ér ù ǒ, wéi ér ù shì, cháng ér ù zǎi, shì wèi xuán dé.

Shíī zhāng

Sānshí fú gòng ī gǔ, dāng qí wú ǒ, chē zhī òng. Shān zhí ǐwéi qì, dāng qí wú ǒ, qì zhī òng. Zá ùǒ ǐwéi shì, dāng qí wú ǒ, shì zhī òng. ǒ zhī ǐwéi lì, wú zhī ǐwéi òng.

Shí’èr zhāng

Wǔsè lìng rénmù áng; wǔīn lìng rén ěr lóng; wǔwèi lìng rénkǒ shuǎng; chíchěng tiánliè, lìng rénxīn fākuáng; nándé zhī huò, lìng rén íng fáng. Shì ǐ shèngrén wéi fù ù wéi ù. Gùqù ǐ qǔ ǐ.

Shísān zhāng

Chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. éwèi chǒng rǔ? Rǔ wèi xià. Dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. éwèi guì dàhuàn ruò shēn? Wú suǒǐ ǒ dàhuàn, wèi wǒ ǒ shēn. Jí wǒ wú shēn, wú ǒ é huàn! Gù guì shēn ú tiānxià, ruò ě tuō tiānxià; ài ǐ shēn wéi tiānxià zhě, ruò ě jì tiānxià.

Shísì zhāng

Shì zhī ùjiàn, íng yuē í; īng zhī ù wén, íng yuē ī; tuán zhī ùdé, íng yuē wēi. ǐ sān zhě ùě zhì jí, gù ùn ér wéi ī. Qí shàng ù jiǎ, zàixià ù èi. Shéng shéng ùě íng, fùguī ú wúwù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi ū huǎng. íng ùjiàn qí shǒ, suí ùjiàn qí ò. Zhí gǔ zhī dà, ǐ ǔ jīn zhī ǒ. ǐ zhī gǔ shǐ, shì wèi dà ǐ.

Shíwǔ zhāng

Gǔ zhī shàn wéi shì zhě, wéimià xuán ōng, shēn ùě shi. Fu wéi ùě shi, gù qiáng wéi zhī róng: ù ruò dōng shè chuān, ó ruò wèi sìlín, ǎn ruò è, huàn ruò īng jiāng shì, dūn ruò ǔ, ùn ruò zhuó, kuàng ruògǔ. Shú néng zhuó ǐ jìng zhī? ú qīng. Ān ǐ dòng zhī? ú shēng. ǎ ǐ dà zhě, ù ù íng. Fu wéi ù íng, néng ì fù chéng.

Shíliù zhāng

Zhì ū jí, shǒ jìng dǔ. Wànwù ìng zuò, wú ǐ guān qí fù. Fu wù únyún, gè guī qí gēn. Guīgēn yuē jìng, jìng yuē fùìng, fùìng yuē cháng, zhī cháng yuē íng. ùzhī cháng, wàng zuò, xiōng. Zhī cháng róng, róng néng gōng, gōng néng wáng, wángnéngtiān, tiān néng dà, dà néngjiǔ, éi shēn ù dài.

Shíqī zhāng

ài shàng, xià zhī ǒ zhī; qíì, qīn zhī ù zhī; qíì, wèi zhī wǔ zhī. ìn ùzú, ǒ ùìn! ó qí guì án. Chénggōng shì suì, ǎixìng wèi wǒ zìrán.

Shíā zhāng

Dàdà fèi, ǒurén ì. Zhìhuì chū, ǒ dà wěi. Liùqīn ù é, ǒ xiàocí. Guójiā ūnluàn, ǒ zhōngchén.

Shíjiǔ zhāng

Jué shèng qì zhì, ínlì ǎibèi; jué ín qì ì, ín fù xiàocí; jué qiǎ qì lì, dàozéi wú ǒ. ǐ sān zhě, wèi wén ùzú, gù lìng ǒ suǒshǔ: Jiàn sù à ǔ, shǎ sī guǎ ù.

Èrshí zhāng

Juéxué wú ō. Wéi zhī ǔ ā, xiāngqù jǐé? Shànzhī ǔ è, xiāngqù é ruò? Rén zhī suǒ wèi, ùě ù wèi. áng ī qí wèiyāng! Zhòngrén ī ī, ruò xiǎng ài lá, ruò chūn dēngtái. Wǒ ò wèi zhà, ruò īng’ér wèi ái. Chéng chéng wú suǒ guī! Zhòngrén jiē ǒuyú, wǒ dú ruò í. Wǒ úrén zhī īn, chún chún. Súrén zhāozhā, wǒ dú ruò ūn. Súrén chá chá, wǒ dú èn èn. Dàn ruòǎi, pià wú suǒ zhǐ. Zhòngrén jiē ǒ ǐ, wǒ dú wán shì ǐ. Wǒ dú ì ú rén, ér guì shí ǔ.

Èrshíī zhāng

ǒng dé zhī róng, wéi dà shì óng. Dà zhī wèi wù, wéi huǎng wéi ū. ū huǎng zhōng ǒ xiàng, huǎnghū zhōng ǒ wù. Zhēn íng zhōng ǒ jīng, qí jīng shén zhēn, qízhōng ǒ ìn. Zìgǔ jí jīn, qí íng ù qù, ǐ yuè zhòng fu. Wú éǐ zhī zhòng fu zhī rán? ǐ ǐ.

Èrshí’èr zhāng

Qū zé quán, wang zé zhèng; wā zé íng, ì zé īn; shǎ zé de, duō zé huò. Shì ǐ shèngrén à ī wéi tiānxià shì. ù zì jiàn, gù íng; ù zì shì, gù zhāng; ù zì fá, gù ǒugōng; ù zì jīn, gù zhǎng. Fu wéi ùzhēng, gù tiānxià ò néng ǔ zhī zhēng. Gǔ zhī suǒwèi ‘qū zé quán’, qǐ ū ǔ? Gù chéngquán ér guī zhī.

Èrshísān zhāng

ī án zìrán. Piā fēng ù zhōng chá, zhò ǔ ù zhōngrì. Shú wèi ǐ? Tiāndì. Tiāndì shàng ùnéng jiǔ, érkuàng ú rén? Gù óngshì ér dà zhě, dàodé zhī; óng ú dé zhě, dé dé zhī; óng ú shī zhě, dà shī zhī. ìn ùzú, ǒ ùìn.

Èrshísì zhāng

Qǐ zhě ùjiǔ, kuà zhě ùíng, zì jiàn ùíng, zì shì ù zhāng, zì fá wú gōng, zì jīn ù cháng. Qí zài dà, yuē ú shí zhuì íng, wù huò ǒ è zhī, gù ǒ dà ù chù.

Èrshíwǔ zhāng

ǒ wù ǔnchéng, xiān tiāndì shēng. Jì ò! Dúlì ù gǎi, zhō íng ù dài, ěǐ wéi tiānxià ǔ. Wú ùzhī qí íng, qiáng zì zhī yuē dà, qiáng wéi zhī íng yuē dà. Dà yuē shì, shì yuē yuǎn, yuǎn yuē fǎn. Dà dà, tiān dà, dì dà, wáng dà. ù zhōng ǒ sì dà, ér wáng chù ī. Rén fǎ de, dì fǎ tiān, tiān fǎ dà, dà fǎ zìrán.

Èrshíliù zhāng

Zhòng wèi qīng gēn, jìng wèi zà jūn. Shì ǐ jūnzǐ zhōngrì íng, ùlí zīzhòng, suī ǒ róng guān, àn chù chāorán. Rúé wàn chéng zhī zhǔ, ǐ shēn qīng tiānxià? Qīng zé shī chén, zà zé shī jūn.

Èrshíqī zhāng

Shànxíng, wú zhé jī; shàn án, wú jiǎ zhé; shàn jì, ùòng chó è; shàn ì, wú guānjiàn ùě āi; shàn jié, wúshéng yuē ùějiě. Shì ǐ shèngrén chángshàn jiù rén, ér wú qì rén; chángshàn jiù wù, ér wú qì wù. Shì wèi í íng. Shànrén, ùshànrén zhī shī; ùshàn rén, shàn rén zhī zī. ù guì qí shī, ù ài qí zī, suī zhī dà í, ǐ wèi à mià.

Èrshíā zhāng

Zhī qí xióng, shǒ qí í, wéi tiānxià qī. Wéi tiānxià qī, chángdé ùlí, fùguī ú īng’ér. Zhī qí ái, shǒ qí ēi, wéi tiānxià shì. Cháng dé ù è, fùguī ú wújí. Zhī qí róng, shǒ qí rǔ, wéi tiānxià gǔ. Wéi tiānxià gǔ, cháng de nǎi zú, fùguī ú ǔ. ǔ sàn wèi qì, shèngrén òng wèi guān zhǎng. Shì ǐ dà zhì wú gē.

Èrshíjiǔ zhāng

Jiāng ù qǔ tiānxià ér wéi zhī, wú jiàn qí ùdéǐ. Tiānxià shénqì, ùě wéi. Wèi zhě ài zhī, zhí zhě shī zhī. Fu wù huò íng huò suí, huò ū huò chuī, huò qiáng huò íng, huò jiē huò huī. Shì ǐ shèngrén qù shén, qù shē, qù ài.

Sānshí zhāng

ǐ dà zuò rén zhǔ zhě, ù ǐ īng qiáng tiānxià, qí shì à huán: Shī zhī suǒ chù, jīngjí shēng. Gù shàn zhě guǒ éryǐ, ù ǐ qǔ qiáng. Guǒ ér wù jiā, guǒ ér wù jīn, guǒ ér wù fá, guǒ ér ùdé ǐ, shì guǒ ér wù qiáng. Wù ǔ zé lǎ, wèi zhī fēidà, fēidà zǎoyǐ.

Sānshí īzhāng

Fu jiā īng zhě, ùxiáng zhī qì, wù huò è zhī, gù ǒ dà ù chù. Jūnzǐ jū zé guì zuǒ, òngbīng zé guì ò. īng zhě ùxiáng zhī qì, fēi jūnzǐ zhī qì, ùdéǐ ér òng zhī, tián án wéi shàng, gù ù ěi, ruò ěi zhī, shì lè shārén. Fu lè shā zhě, ùě déì ú tiānxià. Gù jíshì shàng zuǒ, xiōngshì shàng ò. Shì ǐ piān jiāngjūn jūzuǒ, shàng jiàng jūn jū ò. Shārén zhòngduō, ǐ ēi’āi qì zhī; zhànshèng, ǐ āi lǐ chǔ zhī.

Sānshí’èr zhāng

Dà cháng wúíng. ǔ suī xiǎ, tiānxià ù gǎn chén. Wánghó ruò néng shǒ, wànwù jiāng zì īn. Tiāndì xiànghé, ǐjiàng gānlù, rén ò zhī lìng ér zì jūn. Shǐ zhì ǒumíng. íng ì jì ǒ, tiān jiāng zhī zhǐ. Zhī zhǐ ù dài. ì dà zài tiānxià, ó chuāngǔ ǔ jiānghǎi.

Sānshísān zhāng

Zhīrén zhě zhì, zì zhì zhě íng. Shèng rén ǒulì, zì shèng zhě qiáng. Zhīzú zhě fù, qiángxíng ǒuzhì. ù shī qí suǒ zhě jiǔ, sǐ ér ù wángzhě shò.

Sānshísì zhāng

Dàdà sì, qí ě zuǒò. Wànwù shì zhī ǐ shēng ér ùí, chénggōng ù íng ǒ. Ài ǎng wànwù ù wéi zhǔ, ě íng ú dà. Shì ǐ shèngrén zhōng ù wéi dà, gù néngchéng qí dà.

Sānshíwǔ zhāng

Zhí dà xiàng, tiānxià wǎng. Wǎng ér ù ài, ānpíng ài. Lè ǔ ěr, guòè zhǐ. Dà chūán, dàn wúwèi, shì ùzú jiàn, īng ùzú wén, òng ùě jì.

Sānshíliù zhāng

Jiāng ù ī zhī, ì gù zhāng zhī; jiāng ù ruò zhī, ì gù qiáng zhī; jiāng ù fèi zhī, ì gù ìng zhī; jiāng ù duó zhī, ì gù ǔ zhī. Shì wèi wēi íng. Ró shèng gāng, ruò shèng qiáng. ú ùě tuō ú yuān, guóǒ lìqì, ùě shìrén.

Sānshíqī zhāng

Dà cháng wúwéi ér wúù wéi. ó wángruònéng shǒ, wànwù jiāng zì huà. Huà ér ù zuò, wú jiāng zhèn zhī ǐ wúíng zhī ǔ. Wúíng zhī ǔ, ì jiāng ù ù. ù ù ǐ jìng, tiānxià jiāng zì zhèng.

Sānshíā zhāng

Shàng dé ù dé, shì ǐ ǒ dé. Xià dé ù shī dé, shì ǐ wú dé. Shàng dé wúwéi ér wú ǐwéi, xià dé wúwéi ér ǒ ǐwéi. Shàng rén wéi zhī ér wú ǐwéi, shàng ì wéi zhī ér ǒ ǐwéi. Shàng lǐ wéi zhī ér ò zhī īng, zé rǎngbì ér réng zhī. Gù shī dà érhò dé, shī dé érhò rén, shī rén érhò ì, shī ì érhò lǐ. Fu lǐ zhě, zhōngxìn zhī á, ér luàn zhī shǒ. Qián shi zhě, dà zhī huá, ér ú zhī shǐ. Shì ǐ dàzhàngfū chù qí ò ù chù qí á, jū qíshí ù jū qí huá. Gùqù ǐ qǔ ǐ.

Sānshíjiǔ zhāng

ī zhī dé ī zhě: Tiān dé ī ǐ qīng, de dé ī ǐ níng, shén dé ī ǐ líng, gǔ dé ī ǐ íng, wànwù dé ī ǐ shēng, ó wáng dé ī ǐwéi tiānxià zhèng. Tiān wú ǐ qīng, jiāng ǒng liè; dì wú ǐ níng, jiāng ǒng fā; shén wú ǐ líng, jiāng ǒng xiē; gǔ wú ǐ íng, jiāng ǒng jié; wànwù wú ǐ shēng, jiāng ǒng miè; ó wáng wú ǐ zhēn, jiāng ǒng jué. Gù guì ǐ jiàn wéi ěn, gā ǐxià wèi jī. Shì ǐ ó wáng zì wèi gū, guǎ, ù gǔ, ǐ qí ǐ jiàn wéi ěn é fēi? Gù zhì shù chē wú chē. ù ù lù lù rú ù, luòluò rú shí.

Sìshí zhāng

Fǎn zhě dà zhī dòng, ruòzhě dà zhī òng. Tiānxià wànwù shēng ú ǒ, ǒ shēng ú wú.

Sìshí īzhāng

Shàng shì wén dà, qín ér íng zhī; zhōng shì wén dà, ruò ún ruò wáng; xiàshì wén dà, dà xià zhī. ù xià ùzú ǐwéi dà. Gù jiànyán ǒ zhī: íngdà ruò èi, jìn dà ruò tuì, í dà ruò lèi, shàng dé ruògǔ, dàái ruò rǔ, guǎng dé ruò ùzú, jiàn dé ruò ō, zhì zhēn ruò ú, dàfāng wú ú, dàqìwǎnchéng, dà īn ī shēng, dà xiàng wúíng. Dà ǐn wúíng. Fu wéi dà, shàn dài qiě shàn.

Sìshí’èr zhāng

Dàoshēng ī, īshēng èr, èr shēng sān, sān shēng wànwù. Wànwù fù īn ér à áng, chōng qì ǐwéi é. Rén zhī suǒ è, wéi gū, guǎ, ù gǔ, ér wánggōng ǐwéi chēng. Gù wù huò sǔn zhī ér ì, huò ì zhī ér sǔn. Rén zhī suǒ jià, wǒ ì jiàozhī: Qiángliáng zhě ùdé qí sǐ, wú jiāng ǐwéi jiàofù.

Sìshísān zhāng

Tiānxià zhī zhì ró, chíchěng tiānxià zhī zhì jiān. Wú ǒ rù ú wú wén. Shì ǐ zhī wúwéi ǒuyì. ù án zhī jià, wúwéi zhī ì, tiānxià ī jí zhī.

Sìshísì zhāng

íng ǔ shēn shú qīn? Shēn ǔ huò shú duō? De ǔ wáng shú ìng? Shì gù shèn ài ì dà fèi, duō áng ì ò wáng. Gù zhīzú ù rǔ, zhī zhǐ ù dài, ěǐ chángjiǔ.

Sìshíwǔ zhāng

Dàchéng ruò quē, qí òng ù ì. Dà íng ruòchōng, qí òng ù qióng. Dà zhí ruò qū, dà qiǎ ruò zhuō, dà biàn ruò nè. Zà shèng sāi, jìng shèng rè, qīngjìng ǐwéi tiānxià zhèng.

Sìshíliù zhāng

Tiānxià ǒ dà, què zǒumǎ ǐ fèn; tiānxià wú dà, róngmǎ shēng ú jiā. Zuì òdà ú ě ù, huò òdà ú ùzhī zú, zuì òdà ú ù de. Gù zhīzú zhī zú, cháng zú.

Sìshíqī zhāng

ù chū ù, zhī tiānxià; ù kuī ǒ, jiàn tiāndà. Qí chū í yuǎn, qí zhī í jìn. Shì ǐ shèngrén ùíng ér zhī, ùjiàn ér íng, ù wéi ér chéng.

Sìshíā zhāng

Wéi xué rìì, wèi dà rì sǔn, sǔn zhī ò sǔn zhī, ǐ zhìú wúwéi. Wúwéi wúù wéi. Qǔ tiānxià cháng ǐ wú shì, jí qí ǒushì, ùzú ǐ qǔ tiānxià.

Sìshíjiǔ zhāng

Shèngrén wúīn, ǐ ǎixìng īn wéi īn. Shàn zhě wú shànzhī, ùshàn zhě wú ì shànzhī, de shàn. ìnzhě wú ìnzhī, ùìn zhě wú ì ìnzhī, de ìn. Shèngrén zài tiānxià, chù chù; wéi tiānxià, ún qí īn. ǎixìng jiē zhù qí ěrmù, shèngrén jiē ái zhī.

Wǔshí zhāng

Chūshēngrùsǐ. Shēng zhī ú shí ǒusān, sǐ zhī ú shí ǒusān, rén zhī shēng, dòng zhī sǐdì, shí ǒusān. Fu égù? ǐ qí shēngshēng zhī ò. Gài wén shàn shèshēng zhě, lù íng ùù ǔ sì, rù jūn ù èi jiǎīng. Sì wú suǒ ó qíjiǎ, ǔ wú suǒ cuò qí zhǎ, īng wú suǒ róng qí rèn. Fu égù? ǐ qí wú sǐdì.

Wǔshíī zhāng

Dàoshēng zhī, dé chù zhī, wù íng zhī, shì chéng zhī. Shì ǐ wànwù òù zūn dà ér guì dé. Dà zhī zūn, dé zhī guì, fu ò zhī ìng ér cháng zìrán. Gùdà shēng zhī, dé chù zhī, zhǎng zhī ù zhī, chéng zhī shú zhī, ǎng zhī fù zhī. Shēng ér ù ǒ, wéi ér ù shì, cháng ér ù zǎi, shì wèi xuán dé.

Wǔshí’èr zhāng

Tiānxià ǒ shǐ, ǐwéi tiānxià ǔ. Jìzhī qí ǔ, ò zhī qí zi. Jìzhī qí zi, fù shǒ qí ǔ. éi shēn ù dài. Sāi qí duì, ì qí én. Zhōngshēn ù qín. āi qí duì, jì qí shì, zhōngshēn ù jiù. Jiàn xiǎ yuē íng, shǒ ró yuē qiáng. òng qí guāng, fùguī qí íng, wúí shēn āng, shì wèi í cháng.

Wǔshísān zhāng

Shǐ wǒ jiè rán ǒ zhī, íng ú dàdà, wéi shī shì wèi. Dàdà shén í, ér rén ǎ jìng. Chá shén chú, tián shén wú, āng shén ū, fú wén ǎi, dài lì jiàn, àn ǐnshí, ái huò ǒuyú, shì wèi dà kuā. Fēidà ězāi!

Wǔshísì zhāng

Shàn jiàn zhě ù á, shàn à zhě ù tuō, zǐsūn jìsì ù chuò. Xiūzhī shēn, qí nǎi dé zhēn; xiūzhī jiā, qí dé ǒuyú; xiūzhī xiāng, qí dé nǎi zhǎng; xiūzhī ú guó, qí dé nǎi fēng; xiūzhī ú tiānxià, qí dé nǎi ǔ. Gù ǐ shēn guān shēn, ǐ jiā guān jiā, ǐ xiāng guān xiāng, ǐ guó guān guó, ǐ tiānxià guān tiānxià. Wú éǐ zhī tiānxià zhī rán? ǐ ǐ.

Wǔshíwǔ zhāng

án dé zhī ò, ǐ ú chìzǐ. Dúchóng ù shì, ěngshò ù jù, jué niǎ ù ó. Gǔ ruò jīn ró ér wò gù. Wèizhī ìn ǔ zhī é ér zuī zuò, jīng zhī zhì. Zhōngrì à ér ù á, é zhī zhì. Zhī é yuē cháng, zhī cháng yuē íng, ìshēng yuē xiáng, īn shǐ qì yuē qiáng. Wù zhuàng zé lǎ, wèi zhī ù dà, ù dà zǎoyǐ.

Wǔshíliù zhāng

Zhì zhě ù án, án zhě ùzhī. Sāi qí duì, ì qí én, cuò qí ruì, jiě qí fèn, é qí guāng, óng qí chén, shì wèi xuán óng. Gù ùě dé ér qīn, ùě dé ér shū; ùě dé ér lì, ì ùě dé ér ài, ùě dé ér guì, ì ùě dé ér jiàn. Gù wéi tiānxià guì.

Wǔshíqī zhāng

ǐ zhèng zhìguó, ǐ qí òngbīng, ǐ wú shì qǔ tiānxià. Wú éǐ zhī qí rán? ǐ ǐ. Tiānxià duōjìhuì, ér rén í ín; rén duō lìqì, guójiā zī ūn; rén duō jì qiǎ, qí wù zī qǐ; fǎ wù zī zhāng, dàozéi duō ǒ. Gù shèngrén ún:’Wǒ wúwéi, rén zì huà; wǒ ǎ jìng, rén zì zhèng; wǒ wú shì, rén zì fù; wǒ wú ù, rén zì ǔ.

Wǔshíā zhāng

Qí zhèng èn èn, qí rén chún chún; qí zhèng chá chá, qí rén quē quē. Huò, fú zhī suǒ ǐ; fú, huò zhī suǒ fú. Shúzhī qí jí? Qí wú zhèng. Zhèng fù wéi qí, shàn fù wèi ā. Rén zhī í, qí rì gù jiǔ. Shì ǐ shèngrén fāng ér ù gē, lián ér ù ài, zhí ér ù sì, guāng ér ù à.

Wǔshíjiǔ zhāng

Zhì rénshì tiān, òruò sè. Fu wéi sè, shì wèi zǎ fú. Zǎ fú wèi zhī zhòng jīdé. Zhòng jīdé zé wúù è, wúù è zé ò zhī qí jí. ò zhī qí jí, ěǐ ǒ guó. ǒ guózhī ǔ, ěǐ chángjiǔ. Shì wèi shēn gēn, gù dì, chángshēng, jiǔ shì zhī dà.

Liùshí zhāng

Zhì dàguó ruò ēng xiǎ xiān. ǐ dà lì tiānxià, qí guǐ ù shén. Fēi qí guǐ ù shén, qí shén ù shāng rén. Fēi qí shén ù shāng rén, shèngrén ì ù shāng rén. Fu liǎng ù xiāng shāng, gù de jiā guī.

Liùshíī zhāng

Dàguó zhě xiàliú, tiānxià zhī jiā, tiānxià zhī ìn. ǔ cháng ǐ jìng shèng ìn, ǐ jìng wèi xià. Gù dàguó ǐxià xiǎoguó, zé qǔ xiǎoguó; xiǎoguó ǐxià dàguó, zé qǔ dàguó. Gù huò xià ǐ qǔ, huò xià rú qǔ. Dàguó ùguò ù jiān chù rén, xiǎoguó ùguò ù rù shì rén. ǐ liǎng zhě gèdéqísuǒ ù, dà zhě yi wèi xià.

Liùshí’èr zhāng

Dà zhě, wànwù zhī à. Shàn, rén zhī ǎ; ùshàn, rén zhī suǒ ù ǎ. ěi án ěǐ shì zūn, íng ěǐ jiā rén. Rén zhī ùshàn, é qì zhī ǒ? Gù lì tiānzǐ, zhì sāngōng, suī ǒ gǒng ì ǐ xiān sìǎ, ùrú zuò jìn ǐ dà. Gǔ zhī suǒǐ guì ǐ dà zhě é? ù yuē qiú ǐ de, ǒuzuì ǐ miǎn, gù wéi tiānxià guì.

Liùshísān zhāng

Wéi wúwéi, shì wú shì, wèi wúwèi. Dàxiǎ duōshǎ, àoyuàn ǐ dé. ú nányú ì, wéi dà ú ì. Tiānxià nánshì, ì zuò ú ì; tiānxià dàshì, ì zuò ú ì. Shì ǐ shèngrén zhōng ù wéi dà, gù néngchéng qí dà. Fu qīng nuò ì guǎ ìn, duō ì ì duō nàn, shì ǐ shèngrén ó nàn zhī, gù zhōng wú nán.

Liùshísì zhāng

Qí ānyì chí, qí wèi zhà ì ó, qí cuì ì ò, qí wēi ì sàn. Wéi zhī ú wèi ǒ, zhìzhī ú wèi luàn. éà zhī ù, shēng ú áomò; jiǔ éng zhī ái, qǐ ú lèi ǔ; qiānlǐ zhī íng, shǐ ú zúxià. Wèi zhě ài zhī, zhí zhě shī zhī. Shì ǐ shèngrén wúwéi, gù wú ài; wú zhí, gù wú shī. ín zhī óngshì, cháng ú jǐ chéng ér ài zhī. Shèn zhōng rú shǐ, zé wú ài shì. Shì ǐ shèngrén ù ù ù, ù guì nándé zhī huò; xué ù xué, fù zhòngrén zhī suǒguò. ǐ fǔ wànwù zhī zìrán ér ù gǎn wéi.

Liùshíwǔ zhāng

Gǔ zhī shàn wéi dà zhě, fēi ǐ íng rén, jiāng ǐ ú zhī. ín zhī nán zhì, ǐ qí duō zhì. ǐ zhì zhìguó, guózhī zéi; ù ǐ zhì zhìguó, guózhī fú. Zhī ǐ liǎng zhě, ì āi shì. Cháng zhī āi shì, shì wèi xuán dé. Xuán dé shēnyuǎn, ǔ wù fǎn, ránhò nǎizhì dà shùn.

Liùshíliù zhāng

Jiānghǎi suǒǐ néng wéi ǎi gǔ wáng, ǐ qí shàn xià zhī, gù néng wéi ǎi gǔ wáng. Shì ǐ shèngrén ù shàng rén, ì ǐ án xià zhī; ù xiān rén, ì ǐ shēnhò zhī. Shì ǐ shèngrén chù shàng ér rén ù chóng, chù qián ér rén ù ài, shì ǐ tiānxià lè tuī ér ùàn. ǐ qí ùzhēng, gù tiānxià ò ǔ zhī zhēng.

Liùshíqī zhāng

Tiānxià jiē wèi wǒ dà, ùxià. Fu wéi dà, gù ùxià. Ruò xià, jiǔ ǐ qí ì! Wǒ ǒ sānbǎ, chí ér ǎ zhī: ī yuē í, èr yuē jiǎn, sān yuē ù gǎn wéi tiānxià xiān. Fu í, gù néng ǒng; jiǎn, gù néng guǎng; ù gǎn wéi tiānxià xiān, gù néngchéng qì zhǎng. Jīn shě í qiě ǒng, shě jiǎn qiě guǎng, shě ò qiě xiān, sǐ ǐ. Fu í, ǐ zhàn zé shèng, ǐ shǒuzé gù. Tiān jiāng jiù zhī, ǐ í wèi zhī.

Liùshíā zhāng

Gǔ zhī shàn wéi shì zhě ù wǔ, shànzhàn zhě ù nù, shàn shèng dí zhě ùzhēng, shàn òng rénzhě wéi xià. Shì wèi ùzhēng zhī dé, shì ǐ òngrén zhī lì, shì wèi èi tiān gǔ zhī jí.

Liùshíjiǔ zhāng

òngbīng ǒ án: “Wú ù gǎn wéi zhǔ ér wéi è, ù gǎn jìn ùn ér tuì chǐ.” Shì wèi íng wú íng, rǎng wú ì, réng wúdí, zhí wú īng. Huò òdà ú qīngdí, qīngdí jǐ sàng wú ǎ. Gù àng īng xiàng jiā, zé āi zhě shèng.

Qīshí zhāng

Wú án shén ì zhī, shén ì íng. Tiānxià ò néng zhī, ò néng íng. án ǒ zōng, shì ǒ jūn. Fu wéi wúzhī, shì ǐ ù wǒ zhī. Zhī wǒ zhě ī, zé wǒ zhě guì. Shì ǐ shèngrén ī è huái ù.

Qīshíī zhāng

Zhī ùzhī shàng, ùzhī zhī, ìng. Shì ǐ shèngrén ù ìng. ǐ qí ìng ìng, shì ǐ ù ìng.

Qīshí’èr zhāng

ín ù wèi wēi, dà wēi zhì. Wú xiá qí suǒ jū, wú àn qí suǒ shēng. Fu wéi ùàn, shì ǐ ùàn. Shì ǐ shèngrén zì zhī ù zì jiàn, zì’ài ù zì guì. Gùqù ǐ qǔ ǐ.

Qīshísān zhāng

ǒngyú gǎn zé shā, ǒngyú ù gǎn zé huó, zhī ǐ liǎng zhě huò lì huò ài. Tiān zhī suǒ è, shú zhī qí gù? Tiān zhī dà, ùzhēng ér shàn shèng, ù án ér shàn īng, ù zhà ér zì lái, ǎnrán ér shàn ó. Tiānwǎnghuīhuī, shū ér ù lò.

Qīshísì zhāng

ín ù wèi sǐ, nàihé ǐ sǐ jù zhī? Ruò shǐ cháng wèi sǐ, ér wéi qí zhě, wú zhí dé ér shā zhī, shú gǎn? Cháng ǒusī shā zhě shā. Fu dài sī shā zhě shā, shì wèi dài dà jiang zhuó. Fu dài dà jiang zhuó, īǒ ù shāng qí shǒ.

Qīshíwǔ zhāng

ín zhī jī, ǐ qí shàng shí shuì zhī duō, shì ǐ jī. ín zhī nán zhì, ǐ qí shàng ǒ wéi, shì ǐ nán zhì. Rén zhī qīng sǐ, ǐ qí shēngshēng zhī ò, shì ǐ qīng sǐ. Fu wéi wú ǐ shēng wèi zhě, shì xián ú guì shēng.

Qīshíliù zhāng

Rénshēng zhī róuruò, qí sǐ jiānqiáng. Wànwù ǎomù shēng zhī ró cuì, qí sǐ ūgǎ. Gù jiānqiáng zhě sǐ zhī ú, róuruò zhě shēng zhī ú. Shì ǐ īng qiáng zé ùshèng, ù qiáng zé gòng. Gù jiānqiáng chǔ xià, róuruò chù shàng.

Qīshíqī zhāng

Tiān zhī dà, qí ó zhānggōng! Gā zhě ì zhī, xià zhě jǔ zhī, ǒuyú zhě sǔn zhī, ùzú zhě ǔ zhī. Tiān zhī dà, sǔn ǒuyú ér ǔ ùzú; réndà zé ùrán, sǔn ùzú, fèng ǒuyú. Shú néng ǒuyú ǐ fèng tiānxià? Qí wéi ǒ dà zhě. Shì ǐ shèngrén wéi ér ù shì, gōng chéng ù chù, sī ùjiàn xián.

Qīshíā zhāng

Tiānxià róuruò ò guòú shuǐ, ér gōngjiān; qiáng ò zhī néng xiān. Qí wú ǐ ì zhī. Gù ruò shèng qiáng, ró shèng gāng, tiānxià ò néng zhī, ò néng íng. Gù shèngrén ún: “Shò guózhī gò, shì wèi shèjì zhǔ; shò guó ùxiáng, shì wèi tiānxià wáng.” Zhèngyán ruò fǎn.

Qīshíjiǔ zhāng

é dà yuàn, ì ǒuyú yuàn, ān ěǐ wéi shàn? Shì ǐ shèngrén zhí zuǒ qì, ù zé ú rén. Gù ǒ dé sī qì, wú dé sī chè. Tiāndà wú qīn, cháng ǔ shànrén.

āshí zhāng

Xiǎoguó guǎrén, shǐ ǒ shé ó zhī qì ér ùòng, shǐ rén zhòng sǐ ér ù yuǎn ǐ. Suī ǒ zhō ù, wú suǒ chéng zhī; suī ǒ jiǎīng, wú suǒ chén zhī. Shǐ ín fù jié shéng ér òng zhī. Gān qí shí, ěi qí fú, ān qí jū, lè qí sú, lín guó xiāng wàng, jī gǒ zhī shēng xiāng wén, ín zhì lǎosǐ, ù xiāng wǎnglái.

āshíī zhāng

ìn án ù ěi, ěi án ùìn. Shàn zhě ù biàn, biàn zhě ùshàn. Zhì zhě ù ó, ó zhě ùzhī. Shèngrén ù jī, jì ǐwéi rén jǐ ù ǒ, jì ǐ ǔ rén jǐ ù duō. Tiān zhī dà, lì ér ù ài. Shèngrén zhī dà, wéi ér ùzhēng.

Lǎozi